Младотурската револуција дел од Mакедонско Oдринската епопеја – ВМОРО застапена со четири пратеници во Османлискиот парламент 19О8 – 1912

По задушувањето на Илинденско Преображенското востание во 19О3 година проблемите на населението од Македонија и Одрин се продлабочиле. Од една страна Османлиско – султанската власт не се справуваше со растечките национално ослободителни движења на своите народи под нејзина власт но ниту со апетитите на своите соседи. Од друга страна се зголемувало влијанието на Големите сили